صفحه اصلی ویدیوها
نوع لیست
در صفحه
مرتب

این ویدئو نکاتی را درمورد چگونگی آموزش کودکان به خوردن غذاهای جدید ارائه میدهد.

در این ویدئو از این که مواد غذایی ما شامل چه چیزهایی است و باید حاوی چه چیزهایی باشد صحبت میکنیم.